نیپکونکس

وجود انواع آلودگیهای بیماریزا مانند اسپور، باسیل، قارچ، باکتری و ویروس( مانند کرونا، آنفولاتزا و …) همواره تهدید کننده سلامتی افراد در جامعه از جمله مراجعان و کارکنان در محیطهای بیمارستانی، بهداشتی و در مانی و یا سایر محیطهای عمومی و پرتردد و حتی منازل می باشد. ازین رو جهت رفع این آلودگیها می توان از انواع ترکیبات شیمیایی مانند محلول های ضدعفونی برای از بین بردن آنها استفاده نمود.
اسکرول به بالا